Board logo

标题: [出版物] 宜信2011-2012社会责任报告--图片摄影 [打印本页]

作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:25     标题: 宜信2011-2012社会责任报告--图片摄影

2013年5月拍摄,发一些为这个年报拍摄的封面和主要跨页插图。

宜信是一家在国内拥有2万白领的金融理财机构。

yixin001.jpg
2013-7-3 17:25


图片附件: yixin001.jpg (2013-7-3 17:25, 38.4 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8510&k=8c973f170fcf1d1688752390af0d4388&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:26

yixin002.jpg
2013-7-3 17:26


图片附件: yixin002.jpg (2013-7-3 17:26, 49.17 KB) / 下载次数 10
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8511&k=f2e62c12e50ab80d22c9366e261c8120&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:26

yixin003.jpg
2013-7-3 17:26


图片附件: yixin003.jpg (2013-7-3 17:26, 67.71 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8512&k=f71a1b2ecdccf07d23bef4e93d2cedfe&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:26

yixin004.jpg
2013-7-3 17:26


图片附件: yixin004.jpg (2013-7-3 17:26, 102.37 KB) / 下载次数 10
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8513&k=8d9156c5b9c5c202fbf5e492b088353e&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:26

yixin005.jpg
2013-7-3 17:26


图片附件: yixin005.jpg (2013-7-3 17:26, 101.68 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8514&k=c0bbd4319f85c9704f027bf668bce521&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:27

yixin006.jpg
2013-7-3 17:27


图片附件: yixin006.jpg (2013-7-3 17:27, 77.51 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8515&k=dd0a346f843c8b905d439528917139ac&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:27

yixin007.jpg
2013-7-3 17:27


图片附件: yixin007.jpg (2013-7-3 17:27, 115.5 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8516&k=837d07752f9ad17f739e1f7f5a545d3d&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:27

yixin008.jpg
2013-7-3 17:27


图片附件: yixin008.jpg (2013-7-3 17:27, 102.39 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8517&k=fc6736e6cae48a2e1f4b3427189c42d7&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:27

yixin009.jpg
2013-7-3 17:27


图片附件: yixin009.jpg (2013-7-3 17:27, 97.83 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8518&k=b0580758119836c1b5872980cfe807c9&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:28

yixin010.jpg
2013-7-3 17:27


图片附件: yixin010.jpg (2013-7-3 17:27, 114.5 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8519&k=dd2aa0a9e542b407a8eb399907d3eec5&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:28

yixin011.jpg
2013-7-3 17:28


图片附件: yixin011.jpg (2013-7-3 17:28, 172.45 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8520&k=984344e408813c1af7eedbe2f43a7216&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:29

yixin012.jpg
2013-7-3 17:29


图片附件: yixin012.jpg (2013-7-3 17:29, 108.83 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8521&k=f38e4e91ea62f7ba03e49e27e3e4d734&t=1529720504&sid=PXpPpQ


作者: sundy    时间: 2013-7-3 17:29

yixin013.jpg
2013-7-3 17:29


图片附件: yixin013.jpg (2013-7-3 17:29, 150.15 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=8522&k=d4259324fcf6cb80b8c2c8cf579918df&t=1529720504&sid=PXpPpQ


欢迎光临 北京彤摄影Sundyphoto (http://www.photo988.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2