Board logo

标题: [中式婚礼] Chen & Wang wedding - 白家大院中式婚礼摄影 [打印本页]

作者: sundy    时间: 2012-10-5 16:35     标题: Chen & Wang wedding - 白家大院中式婚礼摄影

2012年10月拍摄,热烈而长久的爱情,新人相恋8年,祝白头到老~!

http://v.youku.com/v_show/id_XNDU3NzczOTEy.html
2012Chen&Wang01.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang02.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang03.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang04.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang05.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang06.jpg
2016-4-28 17:21

2012Chen&Wang07.jpg
2016-4-28 17:21

2012Chen&Wang08.jpg
2016-4-28 17:21

2012Chen&Wang09.jpg
2016-4-28 17:21


图片附件: 2012Chen&Wang01.jpg (2016-4-26 11:58, 191.41 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15689&k=54acdcd534e49d5edfeec523963dc083&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang02.jpg (2016-4-26 11:58, 198.4 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15690&k=79ba2952f887bb68fd88796bb956d7ed&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang03.jpg (2016-4-26 11:58, 113.62 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15691&k=d88155153aca51ed85edc0a30bfbca16&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang04.jpg (2016-4-26 11:58, 134.98 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15692&k=5c4a4d863a69c854aeb03a1bb5e3be68&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang05.jpg (2016-4-26 11:58, 253.97 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15693&k=3b9a684b42f8d8841691a0685051e36f&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang06.jpg (2016-4-28 17:21, 164.8 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15719&k=454eab1a16e8c95c174b02ee6573dfd4&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang07.jpg (2016-4-28 17:21, 254.29 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15720&k=f2287bb8f0d075f0c55a414f2e8a3787&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang08.jpg (2016-4-28 17:21, 179.33 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15721&k=bcd474ccc1aceb93a6c7c4116b9c07a5&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang09.jpg (2016-4-28 17:21, 166.91 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15722&k=425f667f5aa2806d903ffb7a441fe40e&t=1542165980&sid=5DkcT4


作者: sundy    时间: 2012-10-5 16:35

2012Chen&Wang10.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang11.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang12.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang14.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang16.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang15.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang17.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang18.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang19.jpg
2016-4-28 17:23


图片附件: 2012Chen&Wang10.jpg (2016-4-28 17:23, 203.66 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15723&k=d968512aa66584f910d0a3d9af38ff76&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang11.jpg (2016-4-28 17:23, 265.96 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15724&k=53f202f0dac38341261348eb819dfbc1&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang12.jpg (2016-4-28 17:23, 243.92 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15725&k=88ebed6d623dc6e35671955205ce1401&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang14.jpg (2016-4-28 17:23, 284.1 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15726&k=c4dda0dead72a58088df161ea3fe4277&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang15.jpg (2016-4-28 17:23, 263.04 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15727&k=48f2e7b43b33258b347948cf2f205418&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang16.jpg (2016-4-28 17:23, 195.92 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15728&k=f26bec108c2f3ae5d894c711b55518d3&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang17.jpg (2016-4-28 17:23, 219.96 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15729&k=fdd352ee69bcfeb73b04e88c12ea3c27&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang18.jpg (2016-4-28 17:23, 291.86 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15730&k=f20c35ea080933c90be8a62aab384db1&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang19.jpg (2016-4-28 17:23, 269.86 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15731&k=c0a02a36cb39438fb6d9845170fe6ef0&t=1542165980&sid=5DkcT4


作者: sundy    时间: 2016-4-26 12:05

2012Chen&Wang20.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang21.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang22.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang23.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang24.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang26.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang25.jpg
2016-4-28 17:24


图片附件: 2012Chen&Wang20.jpg (2016-4-28 17:24, 215.55 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15732&k=b052c49eebab60ef5b071ef634b9100d&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang21.jpg (2016-4-28 17:24, 215.51 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15733&k=835f286965cf5ce30e51f01813165fed&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang22.jpg (2016-4-28 17:24, 206.12 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15734&k=9448b07a7a51685dd3b98193bb4f91b8&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang23.jpg (2016-4-28 17:24, 206.04 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15735&k=c3569c6825118af315949ce9ab1defe9&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang24.jpg (2016-4-28 17:24, 188.79 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15736&k=a8e6facbfe0380e5d13f315c4892d280&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang25.jpg (2016-4-28 17:24, 186.95 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15737&k=b11100df7bc9baa4623083292a4b4b77&t=1542165980&sid=5DkcT4图片附件: 2012Chen&Wang26.jpg (2016-4-28 17:24, 211.39 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15738&k=ad6bb8c30c8bb8342bec5193430d55c3&t=1542165980&sid=5DkcT4


欢迎光临 北京彤摄影Sundyphoto (http://www.photo988.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2