Board logo

标题: [中式婚礼] Chen & Wang wedding - 白家大院中式婚礼摄影 [打印本页]

作者: sundy    时间: 2012-10-5 16:35     标题: Chen & Wang wedding - 白家大院中式婚礼摄影

2012年10月拍摄,热烈而长久的爱情,新人相恋8年,祝白头到老~!

http://v.youku.com/v_show/id_XNDU3NzczOTEy.html
2012Chen&Wang01.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang02.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang03.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang04.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang05.jpg
2016-4-26 11:58

2012Chen&Wang06.jpg
2016-4-28 17:21

2012Chen&Wang07.jpg
2016-4-28 17:21

2012Chen&Wang08.jpg
2016-4-28 17:21

2012Chen&Wang09.jpg
2016-4-28 17:21


图片附件: 2012Chen&Wang01.jpg (2016-4-26 11:58, 191.41 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15689&k=fa4fb8ab8e4c76fadde22e30a83bfd1a&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang02.jpg (2016-4-26 11:58, 198.4 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15690&k=b61a4f73da82c80db25bb5ea37967bd4&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang03.jpg (2016-4-26 11:58, 113.62 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15691&k=dfe06bcf92052824c9ed6ebeac178186&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang04.jpg (2016-4-26 11:58, 134.98 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15692&k=e1a7973ade13f9c1fac60a07dfb66e0c&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang05.jpg (2016-4-26 11:58, 253.97 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15693&k=fcb677d5937dc9d150c9b6e8932554e3&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang06.jpg (2016-4-28 17:21, 164.8 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15719&k=669aca246e4a70bdef1eda56a7ab9543&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang07.jpg (2016-4-28 17:21, 254.29 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15720&k=c4677530dd7b498729b29f94147f953b&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang08.jpg (2016-4-28 17:21, 179.33 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15721&k=cb8ac84f2fe80e46900641565a99e533&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang09.jpg (2016-4-28 17:21, 166.91 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15722&k=f11cb1bbd15c0b0eef4e2c2b0b6f5ef6&t=1531682007&sid=WAg8qS


作者: sundy    时间: 2012-10-5 16:35

2012Chen&Wang10.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang11.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang12.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang14.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang16.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang15.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang17.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang18.jpg
2016-4-28 17:23

2012Chen&Wang19.jpg
2016-4-28 17:23


图片附件: 2012Chen&Wang10.jpg (2016-4-28 17:23, 203.66 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15723&k=030d943d66aad2e56ad11033ba65cb02&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang11.jpg (2016-4-28 17:23, 265.96 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15724&k=fc33d6dcb609ea7df211dac56dbbdb8d&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang12.jpg (2016-4-28 17:23, 243.92 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15725&k=07395633a9d9b09270a6bd60f02de2cf&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang14.jpg (2016-4-28 17:23, 284.1 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15726&k=299f5571a7bea32f21f706e54b1107ce&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang15.jpg (2016-4-28 17:23, 263.04 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15727&k=4b4bcfb8e3053b0d14b71d37126b4f2b&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang16.jpg (2016-4-28 17:23, 195.92 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15728&k=137ee94f9587172845ca71041cdf95f2&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang17.jpg (2016-4-28 17:23, 219.96 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15729&k=d722f929803e75f6dee4cf0f783d554e&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang18.jpg (2016-4-28 17:23, 291.86 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15730&k=7ea48e23f4c5ac6bcc6084f1c301a4ab&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang19.jpg (2016-4-28 17:23, 269.86 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15731&k=f18de7eca9443f0515c35a5f1c6392de&t=1531682007&sid=WAg8qS


作者: sundy    时间: 2016-4-26 12:05

2012Chen&Wang20.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang21.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang22.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang23.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang24.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang26.jpg
2016-4-28 17:24

2012Chen&Wang25.jpg
2016-4-28 17:24


图片附件: 2012Chen&Wang20.jpg (2016-4-28 17:24, 215.55 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15732&k=cf33e1f953ed1c5b7bc2e468f5a3033d&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang21.jpg (2016-4-28 17:24, 215.51 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15733&k=fd44327241f20635b8ab16287af596d2&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang22.jpg (2016-4-28 17:24, 206.12 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15734&k=ac0fcf9ee2d179f9d26c5f423aa27c24&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang23.jpg (2016-4-28 17:24, 206.04 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15735&k=ee8aad7e7e9c1d4397b9235f5eca6972&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang24.jpg (2016-4-28 17:24, 188.79 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15736&k=a7aed852065bac67ad17852564e3a37f&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang25.jpg (2016-4-28 17:24, 186.95 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15737&k=2d72e1cfd557f0f91a2b6cbc343e8cc7&t=1531682007&sid=WAg8qS图片附件: 2012Chen&Wang26.jpg (2016-4-28 17:24, 211.39 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=15738&k=e836a1c6513a4b297b438fd980e5df9d&t=1531682007&sid=WAg8qS


欢迎光临 北京彤摄影Sundyphoto (http://www.photo988.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2