Board logo

标题: [草坪婚礼] 一对演员的婚礼 - 阿根廷庄园草坪婚礼 [打印本页]

作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:50     标题: 一对演员的婚礼 - 阿根廷庄园草坪婚礼

新娘喜欢冷调,所以,在摆拍和婚礼布置照片用的冷调,仪式还是暖调哈,这样可以照顾更多的亲属欣赏习惯。
阿根廷03-01.jpg
2018-12-9 09:33

阿根廷03-02.jpg
2018-12-9 09:33


图片附件: 阿根廷03-01.jpg (2018-12-9 09:33, 93.81 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20154&k=6c6b8103e724d79c73d6d81258124654&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-02.jpg (2018-12-9 09:33, 104.98 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20155&k=3e084ce803f5665d77b39ce8f988a6a6&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:50

阿根廷03-04.jpg
2018-12-9 09:34

阿根廷03-03.jpg
2018-12-9 09:34


图片附件: 阿根廷03-03.jpg (2018-12-9 09:34, 93.67 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20156&k=264490d8d9bb6b86dde7a51d18ad7bb3&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-04.jpg (2018-12-9 09:34, 94.64 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20157&k=69c369ae3a610b8cf83acc3d3a4a91ff&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:50

阿根廷03-05.jpg
2018-12-9 09:34


图片附件: 阿根廷03-05.jpg (2018-12-9 09:34, 91.08 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20158&k=7fa8a0c8fb953c53ba860ce3df60401d&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:51

阿根廷03-07.jpg
2018-12-9 09:34

阿根廷03-06.jpg
2018-12-9 09:34


图片附件: 阿根廷03-06.jpg (2018-12-9 09:34, 358.33 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20159&k=7251311e9c61d882afb3d3c5d6ffa322&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-07.jpg (2018-12-9 09:34, 340.86 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20160&k=6015c2ca26f84cc8d08b3d167e9a33fd&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:52

阿根廷03-08.jpg
2018-12-9 09:35


图片附件: 阿根廷03-08.jpg (2018-12-9 09:35, 332.04 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20161&k=eecec11ce4cedc19bce1b84c0d3acdfd&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:52

阿根廷03-10.jpg
2018-12-9 09:35

阿根廷03-09.jpg
2018-12-9 09:35


图片附件: 阿根廷03-09.jpg (2018-12-9 09:35, 304.94 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20162&k=a7887d40be4825eb5f482e526a311d9e&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-10.jpg (2018-12-9 09:35, 325.7 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20163&k=0a7ae503c9abd92c26b405ac90cd1a99&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:52

阿根廷03-13.jpg
2018-12-9 09:35

阿根廷03-12.jpg
2018-12-9 09:35

阿根廷03-11.jpg
2018-12-9 09:35


图片附件: 阿根廷03-11.jpg (2018-12-9 09:35, 326.85 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20164&k=c9e3ccc4477fb41ff5e3b2e7ee13924f&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-12.jpg (2018-12-9 09:35, 351.92 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20165&k=38a94073aa3e53fe482d42410e67417e&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-13.jpg (2018-12-9 09:35, 349.66 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20166&k=23b7f95dbab0450f8e15b0273d7aa382&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:53

阿根廷03-14.jpg
2018-12-9 09:36

阿根廷03-15.jpg
2018-12-9 09:36


图片附件: 阿根廷03-14.jpg (2018-12-9 09:36, 450.04 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20167&k=03a878b18f3a5527002a88402cceb9d7&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-15.jpg (2018-12-9 09:36, 369.48 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20168&k=73479582091e3a5abfd67e08fddb446c&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:53

阿根廷03-16.jpg
2018-12-9 09:37

阿根廷03-17.jpg
2018-12-9 09:37


图片附件: 阿根廷03-16.jpg (2018-12-9 09:37, 178.98 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20169&k=c9694051c5435b3f5210e6348f3d169c&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-17.jpg (2018-12-9 09:37, 285.32 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20170&k=ccf104e5da8146743ba3ffd3ae73ff76&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:53

阿根廷03-18.jpg
2018-12-9 09:37

阿根廷03-19.jpg
2018-12-9 09:37


图片附件: 阿根廷03-18.jpg (2018-12-9 09:37, 190.95 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20171&k=2ffd7e28c81aa9f9ac14142141bb2fe0&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-19.jpg (2018-12-9 09:37, 283.2 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20172&k=e6cb5afe2ae1dc66047df1936904603d&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:54

阿根廷03-21.jpg
2018-12-9 09:38

阿根廷03-20.jpg
2018-12-9 09:38

阿根廷03-22.jpg
2018-12-9 09:38

阿根廷03-23.jpg
2018-12-9 09:38

阿根廷03-24.jpg
2018-12-9 09:38


图片附件: 阿根廷03-20.jpg (2018-12-9 09:38, 345.6 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20173&k=eea8e340cc2a578397dfb093e9aa183e&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-21.jpg (2018-12-9 09:38, 245.79 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20174&k=1c1e2dda8becac773ccc89098a058b72&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-22.jpg (2018-12-9 09:38, 252.21 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20175&k=4454f8e3ebaa97dda73a9e3e6006e4d3&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-23.jpg (2018-12-9 09:38, 343.02 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20176&k=0b9eb8486370516c7905d987d02b0fa7&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-24.jpg (2018-12-9 09:38, 205.75 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20177&k=f59114da4d0b1decd363d5cbfaffba18&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:54

阿根廷03-32.jpg
2018-12-9 09:38

阿根廷03-33.jpg
2018-12-9 09:38


图片附件: 阿根廷03-32.jpg (2018-12-9 09:38, 146.01 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20178&k=b6b1a0f89df3702da228fd402f38902e&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-33.jpg (2018-12-9 09:38, 279.53 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20179&k=fa84e2349af39b2d790a77ed61214c79&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:55

阿根廷03-34.jpg
2018-12-9 09:39

阿根廷03-35.jpg
2018-12-9 09:39


图片附件: 阿根廷03-34.jpg (2018-12-9 09:39, 156.84 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20180&k=08184f551f81709f47f0b27a2dca0097&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-35.jpg (2018-12-9 09:39, 174.85 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20181&k=55f5e1fce9c69d9dd7c90a037bb08757&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:55

阿根廷03-36.jpg
2018-12-9 09:39

阿根廷03-37.jpg
2018-12-9 09:39


图片附件: 阿根廷03-36.jpg (2018-12-9 09:39, 264.56 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20182&k=f94dd0886724f069736eabff91fb15f7&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-37.jpg (2018-12-9 09:39, 182.5 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20183&k=cb64e3131fb5b4f41f1cdd7b19b00f1c&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:56

阿根廷03-38.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-39.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-40.jpg
2018-12-9 09:40


图片附件: 阿根廷03-38.jpg (2018-12-9 09:40, 205.16 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20184&k=60a145de51b3f802cb4558d6f51da4a1&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-39.jpg (2018-12-9 09:40, 252.67 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20185&k=abdbfe2bf3d9a0aa7dff887a160bea25&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-40.jpg (2018-12-9 09:40, 279.17 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20186&k=e4ad0249b2388b6126bcab6e90ee2cb4&t=1548159412&sid=p8l1l4


作者: sundy    时间: 2018-10-28 06:56

阿根廷03-25.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-26.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-27.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-28.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-29.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-30.jpg
2018-12-9 09:40

阿根廷03-31.jpg
2018-12-9 09:40


图片附件: 阿根廷03-25.jpg (2018-12-9 09:40, 201.51 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20187&k=e87a542e3f41fb05c49e681259dba7fe&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-26.jpg (2018-12-9 09:40, 170.76 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20188&k=9ce3dd2d556c4e7bea3f7079c7957aed&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-27.jpg (2018-12-9 09:40, 156.7 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20189&k=c1f5181b0174172c6c8588d498a3772c&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-28.jpg (2018-12-9 09:40, 195.01 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20190&k=635c44d4f52f3505486be02e33dcc043&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-29.jpg (2018-12-9 09:40, 199.28 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20191&k=092517bfa795e1e89af95f306d8f1052&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-30.jpg (2018-12-9 09:40, 189.01 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20192&k=d7011f18b05ff7753448ad6782677a1f&t=1548159412&sid=p8l1l4图片附件: 阿根廷03-31.jpg (2018-12-9 09:40, 171.85 KB) / 下载次数 0
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=20193&k=6699d6d4c9302b117005fa89e2bff1d8&t=1548159412&sid=p8l1l4


欢迎光临 北京彤摄影Sundyphoto (http://www.photo988.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2