Board logo

标题: [婚礼摄影] 艾特咖啡馆小型婚礼摄影 [打印本页]

作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:39     标题: 艾特咖啡馆小型婚礼摄影

简单而浪漫,全是年轻人,比较活泼。
2016Z&S01.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S02.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S03.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S04.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S05.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S06.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S07.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S08.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S09.jpg
2016-10-27 07:39


图片附件: 2016Z&S01.jpg (2016-10-27 07:39, 177.33 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17073&k=1b37f087441f83f540124a40bec0951c&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S02.jpg (2016-10-27 07:39, 183.5 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17074&k=8c9246a74beabc8c8349cd49b7573e9e&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S03.jpg (2016-10-27 07:39, 163.47 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17075&k=9e9352d31281b6d5464711f4af8c7126&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S04.jpg (2016-10-27 07:39, 200.07 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17076&k=9d1bb926e00d339db3b77e051b165acd&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S05.jpg (2016-10-27 07:39, 137 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17077&k=2c0512e5148d9d1160d517fd3cb070c7&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S06.jpg (2016-10-27 07:39, 156.14 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17078&k=6f7b1012ce48e4d8914d672999261e32&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S07.jpg (2016-10-27 07:39, 58.95 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17079&k=07004329fae365e7eb0f89fe45ff16c0&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S08.jpg (2016-10-27 07:39, 116.11 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17080&k=0ee7a6b9c4f5d2e357cb52267b9b5317&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S09.jpg (2016-10-27 07:39, 133.68 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17081&k=6fc3c2d5ba940cbb263b607dcd026d76&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:39

2016Z&S10.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S11.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S12.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S13.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S14.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S15.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S16.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S17.jpg
2016-10-27 07:39

2016Z&S18.jpg
2016-10-27 07:39


图片附件: 2016Z&S10.jpg (2016-10-27 07:39, 136.81 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17082&k=bb9def9fd4906ca3fdedf77d0413a21b&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S11.jpg (2016-10-27 07:39, 83.58 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17083&k=f4314274a9405d7b5b1e36d460aa96d4&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S12.jpg (2016-10-27 07:39, 147.24 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17084&k=52224b175765e2f9243079c017f34011&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S13.jpg (2016-10-27 07:39, 172.08 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17085&k=6339660c95147cf99ddfe325b63cc4f0&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S14.jpg (2016-10-27 07:39, 182.9 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17086&k=51e3a3a5b8d0e8ba02f6a6949b99ddf5&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S15.jpg (2016-10-27 07:39, 159.17 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17087&k=079843f90ddd55b366141e6749027f77&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S16.jpg (2016-10-27 07:39, 132.45 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17088&k=dd7dd5489479c600cde0dd6c8db3e071&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S17.jpg (2016-10-27 07:39, 136.9 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17089&k=1b7b75d150d81ea8b5addc5f3c5a1052&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S18.jpg (2016-10-27 07:39, 131.86 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17090&k=1c54879b115c7de425b3dbca7cd941cd&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:40

2016Z&S19.jpg
2016-10-27 07:40

2016Z&S20.jpg
2016-10-27 07:40

2016Z&S21.jpg
2016-10-27 07:40

2016Z&S22.jpg
2016-10-27 07:40


图片附件: 2016Z&S19.jpg (2016-10-27 07:40, 99.28 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17091&k=1ce0c22fe3a2d3f2952f4f3a2d67e0f5&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S20.jpg (2016-10-27 07:40, 114.97 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17092&k=2f5fe13b2cee699c57a5d0e88a93392b&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S21.jpg (2016-10-27 07:40, 71.46 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17093&k=e5d233c3edd00d2642f4196cfc3844ae&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S22.jpg (2016-10-27 07:40, 80.39 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17094&k=8cfc95ffaac2573c09e111ec5b16ac07&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:40

2016Z&S24.jpg
2016-10-27 07:40

2016Z&S25.jpg
2016-10-27 07:40

2016Z&S26.jpg
2016-10-27 07:40


图片附件: 2016Z&S24.jpg (2016-10-27 07:40, 83.16 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17095&k=17caa6bdde619f2ebe9fa6d50f22bb38&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S25.jpg (2016-10-27 07:40, 96.89 KB) / 下载次数 10
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17096&k=ef93248bf519c4d1b6f7c676178eceb6&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S26.jpg (2016-10-27 07:40, 148.05 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17097&k=13d2419bc3cfa789bf09b75c716f3db2&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:41

2016Z&S27.jpg
2016-10-27 07:41

2016Z&S28.jpg
2016-10-27 07:41

2016Z&S29.jpg
2016-10-27 07:41

2016Z&S30.jpg
2016-10-27 07:41

2016Z&S31.jpg
2016-10-27 07:41

2016Z&S32.jpg
2016-10-27 07:41


图片附件: 2016Z&S27.jpg (2016-10-27 07:41, 115.95 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17098&k=beb06b48b7da88b6ef9a083a8bccb05f&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S28.jpg (2016-10-27 07:41, 102.7 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17099&k=e9910ed90187d5ffe4d0a02bfd2e1240&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S29.jpg (2016-10-27 07:41, 99.17 KB) / 下载次数 7
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17100&k=a849a82411abd38eac44dec2fb53d857&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S30.jpg (2016-10-27 07:41, 123.92 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17101&k=297fe39d0c43aa5b9f774f356f607e4f&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S31.jpg (2016-10-27 07:41, 83.22 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17102&k=4510b5fd28de8eae0cb5df22cc1efab2&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S32.jpg (2016-10-27 07:41, 126.16 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17103&k=cf28d08919602bebfc1cbc76e49adeea&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:41

2016Z&S33.jpg
2016-10-27 07:41


图片附件: 2016Z&S33.jpg (2016-10-27 07:41, 109.91 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17104&k=d28d25d765457c586b76731fb8195385&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:41

2016Z&S34.jpg
2016-10-27 07:41


图片附件: 2016Z&S34.jpg (2016-10-27 07:41, 159.43 KB) / 下载次数 9
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17105&k=e48c7bdcff2c4b7ef7598507b1ed310e&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:42

2016Z&S35.jpg
2016-10-27 07:42


图片附件: 2016Z&S35.jpg (2016-10-27 07:42, 138.62 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17106&k=515c7a2bec12310e3239a1d85c29e91b&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:42

2016Z&S36.jpg
2016-10-27 07:42


图片附件: 2016Z&S36.jpg (2016-10-27 07:42, 142.74 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17107&k=ae20cb8ca84e83b7283a436378463d48&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:42

2016Z&S37.jpg
2016-10-27 07:42


图片附件: 2016Z&S37.jpg (2016-10-27 07:42, 118.95 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17108&k=f0bdb1ed8ff9164f06e155a3e3b5379f&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:42

2016Z&S38.jpg
2016-10-27 07:42


图片附件: 2016Z&S38.jpg (2016-10-27 07:42, 118.08 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17109&k=787f81e34b04206af98f04a3ab854610&t=1548160532&sid=mTJL90


作者: sundy    时间: 2016-10-27 07:43

2016Z&S39.jpg
2016-10-27 07:42

2016Z&S40.jpg
2016-10-27 07:42

2016Z&S41.jpg
2016-10-27 07:42

2016Z&S42.jpg
2016-10-27 07:42

2016Z&S43.jpg
2016-10-27 07:42

2016Z&S44.jpg
2016-10-27 07:42

2016Z&S45.jpg
2016-10-27 07:42


图片附件: 2016Z&S39.jpg (2016-10-27 07:42, 81.62 KB) / 下载次数 5
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17110&k=f4186ba11f0bc1b132a7ff0259ca11b4&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S40.jpg (2016-10-27 07:42, 104.75 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17111&k=37282a6b179782f363ced1d316c0ff56&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S41.jpg (2016-10-27 07:42, 77.5 KB) / 下载次数 5
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17112&k=c0128dfe91cfd6d854a539a052e57b08&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S42.jpg (2016-10-27 07:42, 99.44 KB) / 下载次数 5
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17113&k=35ade8059158e0fedfb4a32d70099e88&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S43.jpg (2016-10-27 07:42, 97.84 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17114&k=221bdf058e56ee438e87e0c1ea9cbde4&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S44.jpg (2016-10-27 07:42, 124.41 KB) / 下载次数 8
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17115&k=3b1840943d42547f6949013c54cf3b66&t=1548160532&sid=mTJL90图片附件: 2016Z&S45.jpg (2016-10-27 07:42, 146.73 KB) / 下载次数 6
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=17116&k=f95a06b259fc1258bcc1d59211dd0b5e&t=1548160532&sid=mTJL90


欢迎光临 北京彤摄影Sundyphoto (http://www.photo988.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2