Board logo

标题: [中式婚礼] O & L Wedding 丰大国际大酒店中式婚礼摄影 [打印本页]

作者: sundy    时间: 2015-4-29 04:58     标题: O & L Wedding 丰大国际大酒店中式婚礼摄影

美国小伙爱上了中国姑娘,新娘为婚礼设计了精致的中式婚礼,老外的情感表达更直接和活跃,花艺为美薇亭宴会设计提供。

2015O&L016.jpg
2015-4-29 05:10


http://v.youku.com/v_show/id_XOTU0NTg1Njg4.html

图片附件: 2015O&L016.jpg (2015-4-29 05:10, 138.69 KB) / 下载次数 14
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13378&k=b1a427b65d2714e047f60fde1245d987&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 04:58

2015O&L018.jpg
2015-4-29 05:10


图片附件: 2015O&L018.jpg (2015-4-29 05:10, 164.82 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13380&k=ffbb01b76b4ae55b4e7b272c51ba5e7b&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:10

2015O&L017.jpg
2015-4-29 05:10


图片附件: 2015O&L017.jpg (2015-4-29 05:10, 178.95 KB) / 下载次数 11
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13379&k=4e2f14621aa9efdad7c0e052bd21d1de&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:11

2015O&L019.jpg
2015-4-29 05:11


图片附件: 2015O&L019.jpg (2015-4-29 05:11, 151.48 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13381&k=3f2318fc9a3d90b45cb1cd00e7cd5914&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:11

2015O&L020.jpg
2015-4-29 05:11


图片附件: 2015O&L020.jpg (2015-4-29 05:11, 102.78 KB) / 下载次数 11
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13382&k=6eddd8c95dce49a45863912cf9d58f20&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:11

2015O&L021.jpg
2015-4-29 05:11


图片附件: 2015O&L021.jpg (2015-4-29 05:11, 91.36 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13383&k=84179e50fa7e13c9a0c585b9f676def0&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:11

2015O&L022.jpg
2015-4-29 05:11


图片附件: 2015O&L022.jpg (2015-4-29 05:11, 137.01 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13384&k=5fc440ad6c6986dff370d6ede445d06f&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:11

2015O&L023.jpg
2015-4-29 05:11


图片附件: 2015O&L023.jpg (2015-4-29 05:11, 185.69 KB) / 下载次数 12
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13385&k=8c4291708eeacdcd4fc197476c28d8ad&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:11

2015O&L024.jpg
2015-4-29 05:11


图片附件: 2015O&L024.jpg (2015-4-29 05:11, 89.73 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13386&k=d6f668efb3610b674d53805c2b3cf84d&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:13

2015O&L001.jpg
2015-4-30 08:43


图片附件: 2015O&L001.jpg (2015-4-30 08:43, 208.5 KB) / 下载次数 13
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13410&k=c80c1e1ac60cdbaeb6a5c8d7bf056019&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:13

2015O&L002.jpg
2015-4-30 08:43


图片附件: 2015O&L002.jpg (2015-4-30 08:43, 213.24 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13411&k=8dec9522df515cafd8d9f917561cf05c&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:13

2015O&L003.jpg
2015-4-30 08:44


图片附件: 2015O&L003.jpg (2015-4-30 08:44, 207.3 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13412&k=952ce3dab5da80a8b168be98602702ba&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:13

2015O&L004.jpg
2015-4-30 08:44


图片附件: 2015O&L004.jpg (2015-4-30 08:44, 141.9 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13413&k=75133d94ef1b47b12cf80f991a7cb992&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:13

2015O&L005.jpg
2015-4-30 08:45


图片附件: 2015O&L005.jpg (2015-4-30 08:45, 211.62 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13414&k=addc800a536006c4ed058ea7b0769e39&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:14

2015O&L006.jpg
2015-4-30 08:45


图片附件: 2015O&L006.jpg (2015-4-30 08:45, 214.99 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13415&k=bfc4a72ede2fa695e0c91ef9b67dc429&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:14

2015O&L007.jpg
2015-4-30 08:45


图片附件: 2015O&L007.jpg (2015-4-30 08:45, 264.97 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13416&k=48aacfa78c2369266d5635d70ea5c698&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:14

2015O&L008.jpg
2015-4-30 08:45


图片附件: 2015O&L008.jpg (2015-4-30 08:45, 184.02 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13417&k=a2222a226a5a04a236d36b151292fc0e&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:14

2015O&L009.jpg
2015-4-30 08:46


图片附件: 2015O&L009.jpg (2015-4-30 08:46, 256.15 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13418&k=cb6bacf4648623196bb194d207061480&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:14

2015O&L010.jpg
2015-4-30 08:46


图片附件: 2015O&L010.jpg (2015-4-30 08:46, 285.6 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13419&k=fccb199bce8cc701f7d80577a7a601dd&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:14

2015O&L011.jpg
2015-4-30 08:47


图片附件: 2015O&L011.jpg (2015-4-30 08:47, 227.26 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13421&k=ce93fcd3200c4071fac588d59cc2c2d4&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:15

2015O&L012.jpg
2015-4-30 08:47


图片附件: 2015O&L012.jpg (2015-4-30 08:47, 205.04 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13422&k=3dcebeb1bc6f740ae68bd59a0f777121&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:15

2015O&L013.jpg
2015-4-30 08:47


图片附件: 2015O&L013.jpg (2015-4-30 08:47, 211.58 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13423&k=9bbc621d763ab4e492aa5a2d285a3cb5&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:15

2015O&L014.jpg
2015-4-30 08:47


图片附件: 2015O&L014.jpg (2015-4-30 08:47, 187.55 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13424&k=a33cc10c090e86d2652861a7df47902d&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-29 05:15

2015O&L015.jpg
2015-4-30 08:48


图片附件: 2015O&L015.jpg (2015-4-30 08:48, 173.9 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13425&k=36bbdf26a5bee811dea8763e753e5a82&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:32

考虑到中西文化差异,新娘担心新郎不懂中式的接亲是怎么回事,所以,没有接亲这个环节。

2015O&L025.jpg
2015-4-30 08:32


图片附件: 2015O&L025.jpg (2015-4-30 08:32, 171.43 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13402&k=8b948406e3a43eb79cfe7ba5cffb3f99&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:33

2015O&L026.jpg
2015-4-30 08:48


图片附件: 2015O&L026.jpg (2015-4-30 08:48, 84.73 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13426&k=065fc5946dd8dae1283ec9aa4bf65426&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:33

2015O&L027.jpg
2015-4-30 08:48


图片附件: 2015O&L027.jpg (2015-4-30 08:48, 95.56 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13427&k=0b4ca13e37219f60b172eb5fe0b61955&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:33

2015O&L028.jpg
2015-4-30 08:49


图片附件: 2015O&L028.jpg (2015-4-30 08:49, 125.8 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13428&k=24b48f4029c08eb494aac596938f995e&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:33

2015O&L029.jpg
2015-4-30 08:49


图片附件: 2015O&L029.jpg (2015-4-30 08:49, 168.06 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13429&k=fd05d857104dc584ec6b67dd6ba20109&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:33

2015O&L030.jpg
2015-4-30 08:49


图片附件: 2015O&L030.jpg (2015-4-30 08:49, 125.06 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13431&k=d0e13989162c64aedc54393eae9310f4&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:33

2015O&L031.jpg
2015-4-30 08:50


图片附件: 2015O&L031.jpg (2015-4-30 08:50, 121.53 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13432&k=4318ca2c2f8203a31463a18770676e99&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:33

2015O&L032.jpg
2015-4-30 08:50


图片附件: 2015O&L032.jpg (2015-4-30 08:50, 181.94 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13433&k=73e8c0b0e729d951700f6b1cad01ea43&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:46

2015O&L033.jpg
2015-4-30 10:01


图片附件: 2015O&L033.jpg (2015-4-30 10:01, 160.47 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13448&k=b1d76aa3aa207de745f41eb0fd694e08&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 08:49

2015O&L034.jpg
2015-4-30 10:02


图片附件: 2015O&L034.jpg (2015-4-30 10:02, 182.85 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13449&k=891119da280688d912acefc8ee0e3a77&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 10:02

2015O&L035.jpg
2015-4-30 10:02


图片附件: 2015O&L035.jpg (2015-4-30 10:02, 168.67 KB) / 下载次数 1
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13450&k=b31d802e380407d51a29b1fc81f664e5&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 10:03

2015O&L036.jpg
2015-4-30 10:03


图片附件: 2015O&L036.jpg (2015-4-30 10:03, 250.18 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13451&k=7d1390aa01de9ae7ae5bbd16adb9d1c2&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 10:03

2015O&L038.jpg
2015-4-30 10:03


图片附件: 2015O&L038.jpg (2015-4-30 10:03, 189.82 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13452&k=7e1a0a3e8a27c131b6748bd8044a3d2f&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 10:03

2015O&L039.jpg
2015-4-30 10:03


图片附件: 2015O&L039.jpg (2015-4-30 10:03, 179.17 KB) / 下载次数 2
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13453&k=038f94e51b986cd04daf4c5f0482b72f&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 10:04

2015O&L040.jpg
2015-4-30 10:03


图片附件: 2015O&L040.jpg (2015-4-30 10:03, 162.65 KB) / 下载次数 4
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13454&k=3ae97b5d15df90f4c88550e490955416&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 10:04

2015O&L041.jpg
2015-4-30 10:04


图片附件: 2015O&L041.jpg (2015-4-30 10:04, 198.94 KB) / 下载次数 4
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13455&k=d6c49c1acaa4e87c82e82996fc8179e4&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 11:16

2015O&L042.jpg
2015-4-30 11:16


图片附件: 2015O&L042.jpg (2015-4-30 11:16, 156.24 KB) / 下载次数 5
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13456&k=ba0eb41dffe1fab7a6518f344648c2ae&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 11:16

2015O&L043.jpg
2015-4-30 11:16


图片附件: 2015O&L043.jpg (2015-4-30 11:16, 152.93 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13457&k=9da4e2a270469cd29d5c217046fdf5ee&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 11:16

2015O&L044.jpg
2015-4-30 11:16


图片附件: 2015O&L044.jpg (2015-4-30 11:16, 181.96 KB) / 下载次数 4
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13458&k=e0b7ae2a88df7d3db47b4d04086549c1&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 11:16

2015O&L046.jpg
2015-4-30 11:16


图片附件: 2015O&L046.jpg (2015-4-30 11:16, 89.32 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13459&k=01e56f61021669c1ae8f9112658bd98c&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 11:16

2015O&L047.jpg
2015-4-30 11:16


图片附件: 2015O&L047.jpg (2015-4-30 11:16, 105.3 KB) / 下载次数 4
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13460&k=482d042b6fcad4539abca8e1760bd0a7&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 11:17

2015O&L048.jpg
2015-4-30 11:17


图片附件: 2015O&L048.jpg (2015-4-30 11:17, 160.53 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13461&k=11ad5532f60a33aca6e7b303afc43939&t=1534656806&sid=KF2rYl


作者: sundy    时间: 2015-4-30 11:17

2015O&L049.jpg
2015-4-30 11:17

2015O&L050.jpg
2015-4-30 11:17


图片附件: 2015O&L049.jpg (2015-4-30 11:17, 206.44 KB) / 下载次数 4
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13462&k=7121830b1410ff7cc8ae772aba29b64a&t=1534656806&sid=KF2rYl图片附件: 2015O&L050.jpg (2015-4-30 11:17, 167.69 KB) / 下载次数 3
http://www.photo988.com/bbs/attachment.php?aid=13463&k=8cf2872e19eb7e7f39d85c7e570bddcf&t=1534656806&sid=KF2rYl


欢迎光临 北京彤摄影Sundyphoto (http://www.photo988.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2